شنبه 30 تیر 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

گزارش فعالیت های هیأت مدیره 

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1402,12,29

دانلود

2

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1401,12,29

دانلود
3

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1400,12,29

دانلود

4

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1399,12,30

دانلود

5

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1398,12,29

دانلود

6

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1397,10,30

دانلود

7

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1396,10,30

 دانلود

8

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1395,10,30

دانلود

9

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1394,10,30

دانلود

10

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1393,10,30

دانلود

11

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1392,10,30

دانلود

12

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1391,10,30

دانلود

13

گزارش فعالیت هیأت مدیره - دوره مالی 10 ماهه منتهی به 1390,10,30

دانلود

14

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1389,12,29

دانلود

15

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1388,12,29

دانلود

16

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به  1387,12,29

دانلود

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico