شنبه 30 تیر 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

ارزش خالص دارائیها (NAV)

تاریخ

NAV
1403/03/31 5.997ریال
1403/02/31 5.780ریال
1403/01/31 6.568ریال
1402/12/29 6.748ریال
1402/11/30 5.925ریال
1402/10/30 6.168ریال
1402/09/30 6.529ریال
1402/08/30 5.907ریال
1402/07/30 5.617ريال
1402/06/31 6.160 ريال
1402/05/31  5.474ريال
1402/04/31  6.017ريال
1402/03/31  6.767ريال
1402/02/31  7.871ريال
1402/01/31  8.022ريال
1402/01/28 7.593ريال (به توضیحات پایین جدول توجه فرمائید)
1401/12/29 11.310ريال
1401/11/30  9.437ريال
1401/10/30  11.332ريال
1401/09/30  9.849ريال
1401/08/30  8.109ريال
1401/07/30 7.177ريال
1401/06/31 7.891ريال
1401/05/31 9.144ريال
1401/04/31 7.872ريال
1401/03/31 8.334ريال
1401/02/31 9.213ريال
1401/01/31 8.715ريال
1400/12/29 6.798ريال
1400/11/30 5،968ريال
1400/10/30 5،684 ريال
1400/09/30 5،906ريال
1400/08/30 6،801ريال
1400/07/30 5،988ريال
1400/06/31 6،505ريال
1400/05/31 8،143ريال
1400/04/31 7،252ريال
1400/03/31 6،697ريال
1400/02/31 8،924ريال
1400/01/31 10،828ريال
1399/12/30 11،780ريال
1399/11/30 12،453ريال
1399/10/30 10،661ريال
1399/09/30 13،572ريال
1399/08/30 13،808ریال
1399/07/30 13،481ریال
1399/06/31 14،374 ریال
1399/05/31 20،425 ریال
1399/04/31 23،495 ریال

شایان ذکر است که تعدیل قیمت  NAVنسبت به ماه قبل به دلیل لحاظ نمودن تعدیلات ناشی از افزایش سرمایه با فرض رسیدن  سرمایه از6.214.000 میلیون ریال به 11.972.238میلیون ریال می باشد .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico